Záruka Bronze

   

Vstupné podmienky

ATOFIT Bronze možné uzavrieť pre jazdené motorové vozidlá do 3 500 kg,  ktoré ku dňu uzavretia poistnej

zmluvy sĺňajú nasledujúce kritériá :

a) maximálny vek 15 rokov

b) majú najazdené maximálne 250 000 km

Doba poistenia


Záruka sa uzatvára max. do dvoch dní od ukončenia servisnej prehliadky vozidla a začína okamžite so 14-dennou čakacou lehotou na vznik poistnej zodpovednosti poistiteľa za poistné udalosti.

 Voliteľný limit km/rok

  • 20 000 km
  • 40 000 km

Záruka zaniká vtedy keď poistené vozidlo dosiahne limit najazdených km stanovený výrobcom pre vykonanie ďalšej servisnej prehliadky alebo zvolený limit najazdených km/rok, alebo uplynie doba poistenia. Podľa toho čo nstane skôr.

 Voliteľná spolúčasť

  • 0 €
  • 200 €

Poistenie je možné uzavrieť bez spoluúčasti alebo so spoluúčasťou.

Limit poistného plnenia

Na 1 poistnú udalosť / PU celkom 1 000 € / 2 000 € . Počet poistných udalostí je neobmedzený do výšky limitu poistného plnenia.

Kryté súčiastky

Toto poistenie kryje náhle a nepredvídateľné vnútorné mechanické a elektrické poruchy spôsobené zlyhaním niektorej zo súčiastok :

  • Motor
  • Prevodovka                      
  • Diferenciál

 Servisné prehliadky


Poistený musí dodržiavať pravidelné servisné prehliadky podľa odporúčania výrobcu. Max. povolená odchýlka je :

  • 800 km 
  • 4 týždne

Postup pri poistnej udalosti

Krok 1: Nahlásenie škodovej / poistnej udalosti najneskôr do 7 dní od vzniku poruchy na telefónne číslo + 421 800 162 726

Krok 2: Ak je vozidlo pojazdné , je poistený povinný pristaviť vozidlo k zmluvnému opravcovi za účelom prehliadky do 5 dní od nahlásenej poruchy. Zmluvným opravcom je partner AUTOFIT (ak neurčí správca inak)

Krok 3 : Opravca stanoví odhadovanú cenu opravy - potom požiada o schválenie opravy prostredníctvom telefónu alebo online systému. U menších opráv bude oprava schválená alebo zamietnutá do 1 hodiny, u rozsiahlejšej opravy do 24 hodín.

Krok 4 : Obvykle je poistné plnenie poskytnuté priamo autorizovanému servisu. Ak nie je tento spôsob možný, predloží poistený poistiteľovi originál faktúry za opravu s autorizačným číslom a poistné plnenie bude poistnému vyplatené do 15 dní.

 

Účelom tohoto dokumentu je poskytnúť základné informácie o poistení AUTOFIT Bronze.  Toto nie je prepis kompletných poistných podmienok vzťahujúcich sa k poistnej zmluve, ale zhrnutie, ktoré poskytuje všeobecné informácie o poistení. Poistné podmienky poistenia AUTOFIT Bronze sú súčasťou každej poistnej zmluvy v plnom znení.